Liên kết website
Thống kê truy cập

THÔNG BÁO HÁN NÔM HỌC

là Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm thông tin các hoạt động của ngành Hán Nôm trên lĩnh vực SƯU TẦM, BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU KHAI THÁC tư liệu thư tịch Hán Nôm và một vài lĩnh vực khác có liên quan, được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Đến nay, đã qua hơn 10 kì Hội nghị, kể từ lần thứ nhất vào năm 1995.

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

Đảng và Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay chủ trương xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa Việt Nam tất yếu phải kế thừa và phát huy tinh hoa của văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, trong đó có di sản Hán Nôm và Nho giáo Việt Nam, mà triết lý của nó đã từng giữ vai trò chủ đạo suốt nhiều thế kỉ trong đời sống xã hội Việt Nam.

TẠP CHÍ HÁN NÔM

* Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 6 (115) 2012 84 trang; khổ 27 cm x 19 cm; giá 20.000đ, phát hành tháng 1 năm 2013

CÁC NỮ TÁC GIA HÁN NÔM VIỆT NAM

Tuy thế đối với con vua cháu chúa hay những gia đình dòng dõi Nho học... các bà đã để lại những tác phẩm có vị trí xứng đáng đối với nền văn học nước nhà. Cũng là những xúc cảm, những nỗi đau nợ nước tình nhà, song ở các nữ tác gia, các "Nội tướng" thì cái "tình" ấy cái "cảm" ấy rất đặc biệt và có những nét rất riêng, rất rộng lớn song lại cụ thể, tế vi và thật gần gũi với tất cả mọi người