Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích

21/02/2013

5973/ 935. THÁI BÌNH TỈNH TIÊN HƯNG PHỦ HƯNG NHÂN HUYỆN CÁC XÃ THẦN TÍCH 太 平 省 先 興 府 興 仁 縣 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, 99 tr., 31 x 21, chữ Hán.
AE.A5/28
Thần tích 5 thôn, 2 xã thuộc tổng Tống Xuyên 宋 川 , huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình.
1. Xã Tống Xuyên
宋 川: 10 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Bảo Hoa Công Chúa 寶 花 公 主 âm phù Cao Sơn 高 山 (Cao Sơn Đại Vương 高 山 大 王), đánh giặc Chiêm Thành, thời Lý Nhân Tông.
2. Thôn Trình
Tống Xuyên: 8 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Độ Lộ 度 路 (Bản Cảnh Độ Lộ Đại Vương 本 境 都 路 大 王) và Ả Nam 婀 南 (Đương Cảnh Ả Nam Phu Nhân 當 境 婀 南 夫 人) phù giúp Trưng Trắc đánh Tô Định.
3. Thôn Cao
, xã Phúc Hải 福 海: 18 tr., do Nguyễn Hiền sao năm 1737, về sự tích Thánh Mẫu Quế Hoa Công Chúa 桂 花 公 主; cùng 3 vị công thần Quốc Công 國 公 (Hộ Quốc... Đại Vương 護 國... 大 王); Sinh Công 生 公 (Linh Ứng Bảo Sinh... Đại Vương 靈 應 寶 生... 大 王) và Mãnh Công 猛 公 (Dũng Mãnh... Đại Vương 勇 猛... 大 王) thời Hùng Duệ Vương.
4. Thôn Bản
, xã Phúc Hải 福 海: 18 tr., gồm sự tích Hoa Quận Công 華 郡 公 , họ Trương , húy Bạch Ngọc Hoa 白 玉 花 , người xã Ngọc Tiến, huyện Lương Giang, phủ Thiệu Thiên, có công đánh giặc Nguyên; và sự tích Linh Lang Đại Vương 靈 郎 大 王 thời Lý (rút từ các tài liệu như Sử ký, Ngoại truyện, Phả ký...).
5. Thôn Nguyễn
, xã Phúc Tiên 福 仙: 8 tr., sao năm Thiệu Trị (1843), về sự tích Liễu Hạnh Công Chúa 柳 杏 公 主.
6. Xã Hà Nguyên
何 元: 17 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Khánh Công 慶 公 (Khánh An Hiển Ứng Đại Vương 慶 安 顯 應 大 王) thời Trưng Nữ Vương.
7. Thôn Hương Xá
香 舍, xã Khánh Mỹ 慶 美: 20 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Nam Hải Đại Vương 南 海 大 王 thời Hùng Duệ Vương.

In